За нас
Често задавани въпроси
Контакти
Към магазина

Информационно съобщение


ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ BG-RRP-3.006-0121-C01

Кабин Систем Груп ЕООД, подписа договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост процедура чрез подбор BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с рег. № BG-RRP-3.006-0121-C01 „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии”.

Целта на проекта е изграждането на 2 бр. фотоволтаични централи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергията, с което да се насърчи прехода на Кабин Систем Груп ЕООД към екосъобразна дейност.

Целта, която си поставя Кабин Систем Груп ЕООД с изпълнението на проекта е изграждането на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия чрез закупуване на технологично оборудване (ДМА), извършване на необходимите СМР дейности на покрива на магазина на дружеството и изпълнение на консултантски услуги от инженерно-технически характер. Това ще има пряк принос към намаляване на енергийното потребление на компанията, както и до редуциране на емисиите на парникови газове, следователно инвестициите ще допринасят значително за постигане на целите на зеления преход и на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България. С изпълнението на проектното предложение и инвестициите в енергийна инфраструктура и чисто производство на енергия ще се подобрят и разширят бизнес дейностите, ще бъдат въведени нови процеси в дружеството, като по този начин фирмата ще може да се развива по-бързо и по-успешно в една трудна икономическа среда и да повиши своята ефективност и конкурентоспособност с използването на най-съвременни технологии и доказано ефективни бизнес модели.

Проектът е на стойност 180 000.00 лева, а неговата продължителност се очаква да бъде 18 месеца.

Информационно съобщение

У В Е Д О М Л Е Н И Е
до широката общественост

 

от “КАБИН СИСТЕМ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 115770171
гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Северен, бул." Марица", 31А, ет. 3

 

Уведомяваме Ви, че “КАБИН СИСТЕМ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 115770171 има следното инвестиционно предложение: Изграждане на обект: Фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в ПИ 56784.501.1028.1.2 в гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив.

Касае се за изграждане на Фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). Фотоволтаичната инсталация ще бъде изградена върху покрива на фирмения магазин в урегулиран поземлен имот в гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив.

Фотоволтаичната инсталация, предмет на инвестиционното предложение, се състои от общо 148 панела с обща инсталирана пикова мощност 71.78 kWp. Към инсталацията е включено изграждане на носеща конструкция, инвертори, контролери и други компоненти, необходими за функционирането на системата. Към фотоволтаичната инсталация се предвижда окомплектоването и на техническо помещение с главно разпределително табло (ГРТ) вътре в съществуващата сграда, в което ще бъдат разположени локалните съоръжения за съхранение на енергия. Мощността на батериите се равнява на 60 kW, еквивалентно на за 1ч съхранение с продължителност от 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната инсталация.

Тъй като инвестиционното намерение се предвижда да се развие върху имот, собственост на “КАБИН СИСТЕМ ГРУП“ ЕООД, то няма да засегне други дейности, съществуващи и одобрени с устройствен или друг план.

Местоположение: ПИ 56784.501.1028.1.2 град Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

В близост до обекта на инвестиционното намерение няма елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, нито разработване и прилагане на схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При изпълнение на инвестиционното намерение не се предвижда използване на природни ресурси извън онези, които са вложени в машините и съоръженията, обект на покупка. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от общественото водоснабдяване или ползване на повърхностни води и/или подземни води.

При осъществяване на инвестиционното намерение не се очаква емитиране на опасни или летливи вещества, които да представляват опасност за околната среда. Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) са т.нар. сух тип без течен електролит, които са херметически затворени и при употребата им не се отделят газове и опасни вещества.

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха вследствие изпълнение на инвестиционното намерение.

При осъществяване на инвестиционното намерение се очаква да се генерират пренебрежимо малки по обем отпадъци от опаковки (картонени и дървени), които ще бъдат предадени за рециклиране в съответствие със създадената в предприятието система за управление на МРО от опаковки.

След изтичане на експлоатационния живот на батериите (мин. 10 години) същите ще бъдат заменени с нови, а излезлите от експлоатация ще бъдат предадени на дружество, което управлява поток на МРО от НУБА.

При осъществяване на инвестиционното намерение и последващата му експлоатация няма да се генерират никакви отпадни води – производството на електроенергия е от слънчевата радиация.

При осъществяване на инвестиционното намерение и след това няма да се образуват, държат, съхраняват опасни химически вещества.